Podstawowe zasady, którymi kierują się pracownicy Polskich Portów Lotniczych, to poszanowanie prawa i poszukiwanie racjonalnych oraz uczciwych rozwiązań. Ponadto nawiązując każdą relację biznesową bierzemy pod uwagę wpływ naszych decyzji i ich oddziaływanie na wszystkie strony, z którymi współpracujemy. Wszystkie nasze działania cechuje także otwartość i skuteczna komunikacja z podmiotami zainteresowanymi współpracą, dzięki czemu staramy się budować zaufanie w biznesie, okazując naszym partnerom należyty szacunek i uczciwość budowanej relacji.
 
Przestrzeganie norm prawnych, etycznych i moralnych, a także zasad uczciwości, prawości, bezpieczeństwa, profesjonalizmu i transparentności w działalności biznesowej to podstawowe pryncypia, którymi kierują się pracownicy PPL. Przestrzeganie tych zasad pozwala osiągać i zachować wysoki stopnień odporności Spółki na wszelkie formy i przejawy nadużyć.
 
Wszystkie postępowania przetargowe w Polskich Portach Lotniczych są prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177) oraz Procedury Zakupowej. Postępowania te są realizowane według zasady poszanowania prawa oraz odpowiedzialności. Przestrzeganie tych zasad jest szczególnie istotne dla realizacji celów procesu zakupowego oraz zapewnienia jego ciągłości.
 
Informacje dotyczące aktualnie prowadzonych procesów zakupowych dostępne są pod adresem: http://ppl.bip.gov.pl/search/publiccontracts/