PPL cieszy deklaracja Marszałka Geblewicza, że nie wycofuje się z wykonania Porozumienia Wspólników, choć wstrzymał swą decyzję w sprawie dofinansowania PL Szczecin-Goleniów.

Wydane wczoraj oświadczenie Marszałka Geblewicza zawiera jednak szereg nieścisłości, które należy wyjaśnić lub sprostować.
Odpowiedź PPL na oświadczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
 
Wszystkie realizowane przez Udziałowców Spółki prace, realizowane były w oparciu o harmonogram planowanych czynności związanych z notyfikacją pomocy dla PL Szczecin. Przedmiotowy harmonogram został zaakceptowany również przez Województwo Zachodniopomorskie. Harmonogram przewidywał zmianę Porozumienia Wspólników (czego odzwierciedleniem były zapisy  Aneksu nr 3) – w terminie do 7 sierpnia br. i podwyższenia kapitału Spółki – w terminie do 28 sierpnia br.
 
Na mocy Aneksu nr 2 Województwo zobowiązało się do udzielania Spółce wsparcia operacyjnego poprzez dokonywanie dokapitalizowań Spółki w zakresie i na zasadach przewidzianych w Umowie Wsparcia oraz w Biznesplanie, który został przyjęty jednogłośną uchwałą wspólników w dniu 25 sierpnia 2020 r.
 
Na potrzeby wniosku notyfikacyjnego, Wspólnicy zaparafowali Aneks nr 3 do Porozumienia, na mocy którego potwierdzone zostały określone w Biznesplanie kwoty podwyższeń kapitału przez Miasto Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie.
 
Aneks nr 3 zaparafowany został przez reprezentujących Województwo Zachodniopomorskie: radcę prawnego – Stefana Mazurkiewicza i Dyrektora Współpracy Terytorialnej i Turystyki – Damiana Gresia. Pomimo akceptacji merytorycznych służb Urzędu Marszałkowskiego, dokument do dnia dzisiejszego nie został faktycznie podpisany przez Marszałka Olgierda Geblewicza, choć w myśl poczynionych ustaleń, pierwsi podpisy swe mieli złożyć Wspólnicy Samorządowi. Jednak, na mocy jednogłośnie przyjętej Uchwały z dnia 25 sierpnia 2020 r, Miasto Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie zobowiązali się do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z przyjętym Biznesplanem i zaparafowanym harmonogramem, w terminie do dnia 30 września br.
 
Miasto Szczecin realizując podjętą opisaną powyżej uchwałę, w dniu 3 września złożyło oświadczenie o objęciu udziałów i pokryciu ich w całości wkładem pieniężnym.
 
Terminy dokapitalizowań, niezależnie od ich podstawy (obowiązująca Umowa Wsparcia czy Porozumienie Wspólników), uzależnione są od obowiązującego harmonogramu spłat kredytu i winny zostać dokonane w terminie do końca września kolejnych lat, co miało już miejsce w latach 2013-2019 (a nie do końca roku kalendarzowego, o czym wspomina Marszałek Geblewicz).
 
Przypomnieć należy, iż PPL, przez szereg lat od daty powstania Spółki, był jedynym aktywnym Udziałowcem finansującym jej działalność, czego efektem jest posiadanie największego wartościowo pakietu udziałów. Przedstawiona poniżej struktura kapitału Spółki obrazuje utrzymującą się przewagę PPL nad pozostałymi Wspólnikami.
 
 
Udziałowiec % udziałów %
głosów
Kapitał zakładowy Liczba udziałów
PP Porty Lotnicze 41,68% 41,68% 96.031.000 96.031
Miasto Szczecin 35,04% 35,04% 80.736.000 80.736
Województwo Zachodniopomorskie 20,62% 20,62% 47.500.000 47.500
Gmina Goleniów 2,66% 2,66% 6.139.000 6.139
 
 
Dlatego też stwierdzenie Marszałka Geblewicza, iż Prezes PPL ma najmniejsze prawo, aby zabierać głoś w sprawie tego, jak powinno wyglądać dokapitalizowanie lotniska jest nie tylko nieuzasadnione, ale i krzywdzące.
 
Odnotować także ponownie należy nierozróżnianie przez Urząd Marszałkowski kompetencji Rządu RP, Ministerstw i PPL. Wprawdzie PPL jest podmiotem państwowym, jednak to nie Rząd, ani Ministerstwo Infrastruktury było stroną Porozumienia, w którym PPL zobowiązało się do wniesienia 108,5 mln zł. Realizacja zobowiązania PPL, zgodnie z podpisanym także przez Marszałka Geblewicza Porozumieniem, nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej wydanej na podstawie wniosku notyfikacyjnego, którego sygnatariuszem jest także Województwo Zachodniopomorskie.
 
Marszałek Geblewicz powinien zrozumieć, że takie działanie jest zgodne z obowiązującym prawem. PPL nie zamierza wycofywać się z Porozumienia, aby jednak działać lege artis, musi uzyskać zgodę KE na dofinansowanie.
 
Uzależnianie podwyższenia kapitału wynikającego z Porozumienia Wspólników od realizacji programu wspierania lotnisk w ramach utrzymania gotowości operacyjnej jest co najmniej niezrozumiałe, podobnie jak powoływanie się na deklaracje Ministra Aktywów Państwowych. PPL podlega bowiem Ministrowi Infrastruktury, na którego czele stoi Pan Minister Andrzej Adamczyk.

W trosce o dobro Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów, PPL jako racjonalny i odpowiedzialny Wspólnik, w ramach zagwarantowania jawności i transparentności całego projektu jest gotowy do ujawnienia treści parafowanego przez Województwo Zachodniopomorskie Aneksu odzwierciedlającego zobowiązania stron jak i podpisanego przez Strony Aneksu nr 2. W tej sprawie Prezes PPL wysłał wczoraj do pozostałych udziałowców prośbę o zgodę na ujawnienie treści Aneksu nr 2 i Aneksu nr 3, aby polska opinia publiczna uzyskała pełny ogląd sytuacji.

PPL ma nadzieję, że Marszałek Geblewicz zdecyduje się jednak na realizację zapisów zaakceptowanych wcześniej dokumentów i swoim postępowaniem będzie bardziej dbać o rozwój portów Rzeczpospolitej niż portów niemieckich.
 

Powrót