Ogłoszenie w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. korporacyjnych w Zarządzie spółki Polskie Porty Lotnicze S.A. pierwszej kadencji.
Ogłoszenie w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. korporacyjnych w Zarządzie spółki Polskie Porty Lotnicze S.A. pierwszej kadencji
Rada Nadzorcza Spółki Polskie Porty Lotnicze S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. korporacyjnych w Zarządzie Spółki pierwszej kadencji:
 
1. Kandydaci na powyższe stanowisko muszą spełniać łącznie następujące warunki:
 1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 4. spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
 5. korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 6. nie być karanym, wykazać brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych,
 7. złożyć właściwemu organowi oświadczenie lustracyjne lub złożyć informację
  o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku), zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów;
 8. posiadać wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 9. posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pracę w tym języku,
 10. posiadać umiejętności organizatorskie, komunikacyjne oraz pracy w złożonych zespołach menedżerskich,
 11. być dobrego stanu zdrowia i brak jest wobec nich przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 
2. Ponadto kandydaci powinni:
 1. posiadać wiedzę w zakresie znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 2. posiadać wiedzę w zakresie znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, oraz zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
 3. posiadać specjalistyczną wiedzę o działalności Spółki w zakresie funkcji, do sprawowania której kandydat aplikuje,
 4. wyrazić gotowość do poddania się „standardowemu sprawdzeniu przeszłości”, zgodnie z art. 189b ustawy z dnia 03.07.2022 r. Prawo Lotnicze (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1235, ze zm.)
3. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 5. prowadzi aktywność społeczną lub zarobkową, która rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
 
4. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 1 i 2 kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu następujące dokumenty i oświadczenia:
 1. dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z pkt 1 lit. a),
 2. dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia - w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia zgodnie z pkt 1 lit. b),
 3. dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zgodnie z pkt 1 lit. c),
 4. oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nienaruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych zgodnie z pkt 1 lit. d),
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych zgodnie z pkt 1 lit. e),
 6. aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów) zaświadczenie o niekaralności i oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych i karno-skarbowych przeciw kandydatowi zgodnie z pkt 1 lit. f),
 7. oświadczenie kandydata o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku) zgodnie z pkt 1 lit. g),
 8. dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i wiedzę, o których mowa w pkt 1 lit. h-j oraz w pkt 2 (np. rekomendacje, referencje, zaświadczenia o odbytych kursach, dyplomy ukończenia studiów/szkoleń, certyfikaty).
   
5. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 3 kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu oświadczenie kandydata, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w pkt 3.

6. Oświadczenia kandydata, o których mowa w pkt 4 lub w pkt 5 kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt 4 mogą być złożone w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata – w takiej sytuacji kandydat, który spełnia wymogi formalne może być poproszony o przedstawienie oryginałów tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

7. Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 4-6, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:
 1. list motywacyjny (w oryginale), zawierający własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego,
 2. życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej,
 3. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji, o którą kandydat się ubiega.
   
 1. Informacje o dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.polish-airports.com.
   
 2. Pisemne zgłoszenie kandydata wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami powinno zostać doręczone na adres: Polskie Porty Lotnicze S.A. ul. Komitetu Obrony Robotników 49, 02-146 Warszawa, Dział Korporacyjny w Biurze Prawnym i Nadzoru Właścicielskiego w zaklejonych kopertach z dopiskiem:  Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko (*dookreślić nazwę stanowiska, na które kandydat aplikuje).
   
 3. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 5 maja 2023 o godz. 15:00 (decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia pod wskazany powyżej adres).
   
 4. Zgłoszenia kandydatów złożone lub doręczone po terminie lub zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu, nie będą podlegać rozpatrzeniu.
   
 5. Przyjmujący zgłoszenie wyda, na żądanie, pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zawierające datę i godzinę przyjęcia.
   
 6. Zgłoszenia mogą być również przesłane pocztą kurierską lub przesyłką poleconą na adres: Polskie Porty Lotnicze S.A. ul. Komitetu Obrony Robotników 49, 02-146 Warszawa, Dział Korporacyjny w Biurze Prawnym i Nadzoru Właścicielskiego w zaklejonych kopertach z dopiskiem:  Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko (*dookreślić nazwę stanowiska, na które kandydat aplikuje). W takim wypadku decyduje wpływ pod podany adres.
   
 7. Każdy z kandydatów ma prawo do wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie następuje poprzez złożenie pisemnego lub złożonego w formie dokumentowej oświadczenia.
   
 8. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone zostanie etapowo, przy czym postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się także w przypadku zgłoszenia się jednego kandydata na dane stanowisko:
 1. I etap postępowania kwalifikacyjnego - sprawdzenie, pod względem formalnym, pisemnych zgłoszeń złożonych przez kandydatów, ocena wymaganych od kandydatów kompetencji, wiedzy i umiejętności oraz zakwalifikowanie do kolejnego etapu;
 2. II etap postępowania kwalifikacyjnego - przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami wyłonionymi w I etapie;
 3. III etap postępowania kwalifikacyjnego - wyłonienie najlepszego kandydata na stanowisko w Zarządzie Spółki.
   
 1. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 8 maja 2023 r.
   
 2. Spośród kandydatów spełniających wymogi określone w ogłoszeniu, zostaną wyłonieni kandydaci, którzy w ocenie Rady Nadzorczej najlepiej spełniają wymagania do wykonywania funkcji, na którą kandydat aplikuje.
   
 3. Kandydaci spełniający wymogi określone w ogłoszeniu zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w terminie od dnia 15 maja 2023 r., które odbywać się będą pod adresem: Polskie Porty Lotnicze S.A. ul. Komitetu Obrony Robotników 49, 02-146 Warszawa.
   
 4. Rada Nadzorcza może postanowić o przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile środki techniczne umożliwią jednoczesną komunikację wszystkich osób uczestniczących w rozmowie kwalifikacyjnej oraz co najmniej możliwość transmisji obrazu z udziałem kandydata. O terminie, miejscu lub sposobie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymogi zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu kandydata. Niestawienie się kandydata we wskazanym dniu, godzinie oraz miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu.
   
 5. Przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych będą następujące zagadnienia:
 1. wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, funkcjonowania grup kapitałowych oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
 4. doświadczenie niezbędne do pełnienia funkcji Członka Zarządu w Spółce,
 5. kierunki strategii rozwoju Spółki zaprezentowane przez kandydata.
 6. wiedzy w zakresie zarządzania procesami biznesowymi, oraz systemu zgodności działalności Spółki z przepisami (compliance).
   
 1. Spółka powiadomi kandydata pisemnie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu o wynikach postępowania kwalifikacyjnego.
   
 2. Kandydatowi, który nie został powołany na stanowisko Członka Zarządu ds. korporacyjnych, na które aplikował w ramach niniejszego postępowania kwalifikacyjnego, zostaną zwrócone do rąk własnych za pokwitowaniem lub przesyłką rejestrowaną wszystkie złożone przez niego dokumenty.
   
 3. W przypadku wyboru i powołania z Członkiem Zarządu ds. korporacyjnych zostanie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
   
 4. Jeżeli wyłoniony kandydat nie wyraził zgody na powołanie do pełnienia funkcji Członka Zarządu ds. korporacyjnych w Zarządzie Spółki pierwszej kadencji, Rada Nadzorcza może dokonać wyboru na stanowisko Członka Zarządu ds. korporacyjnych kolejnego najwyżej ocenionego kandydata albo uruchomić nowe postępowanie kwalifikacyjne na ww. stanowisko.
   
 5. Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.
   
 6. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie prawo zmiany terminów wskazanych w niniejszym ogłoszeniu, o czym powiadomi kandydatów telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu.
   
 7. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, bez wyłonienia kandydata na dane stanowisko, w każdym czasie i bez podania przyczyny.
 
 
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez Polskie Porty Lotnicze S.A. („Spółka”) w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu ds. korporacyjnych w Zarządzie Spółki pierwszej kadencji:
 
 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”), przekazanych Spółce przez Kandydata na potrzeby przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. korporacyjnych w Zarządzie Spółki pierwszej kadencji jest Spółka Polskie Porty Lotnicze S.A. z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa. Z administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@ppl.pl, telefonicznie: 48 (22) 650 11 11 lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
   
 2. W Spółce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: IODO@ppl.pl lub pisemnie na adres: Polskie Porty Lotnicze S.A. ul. Żwirki i Wigury 1, kod 00-906 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
   
 3. Zebrane dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. korporacyjnych w Zarządzie Spółki pierwszej kadencji.
   
 4. Podstawą prawną przetwarzania w stosunku do danych osobowych Kandydata wymienionych w zgłoszeniu Kandydata do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażenie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Spółce zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, jak też prawnie uzasadniony interes Spółki zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO dotyczący ewentualnego dochodzenia lub odpierania roszczeń związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym.
   
 5. Dane osobowe otrzymane od Kandydata mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
 1. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Spółki w tym m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji postępowania, świadczących usługi archiwizacyjne, serwisowe,
 2. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki w tym firmom kurierskim i pocztowym (w związku z ewentualną korespondencją związaną z postępowaniem kwalifikacyjnym),
   
przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze Spółką  i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa.
 
 1. Dane będą przetwarzane przez czas trwania postępowania kwalifikacyjnego, a po jego zakończeniu w stosunku do Kandydatów, którzy nie zostali wybrani przez Radę Nadzorczą spółki Polskie Porty Lotnicze S.A. zostaną usunięte lub odesłane listem poleconym na adres wskazany przez Kandydata, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie nakazują ich dalszego przechowywania.
   
 2. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody spowoduje również brak procedowania aplikacji Kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.
   
 3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególna sytuacją. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych.
   
 4. Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
   
 6. Dane osobowe Kandydata nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Powrót