Ochrona środowiska, w tym niwelowanie skutków oddziaływania Lotniska Chopina w Warszawie, to priorytet polityki zrównoważonego rozwoju Polskich Portów Lotniczych S. A.

Na Lotnisku Chopina od ponad 15 lat funkcjonuje System Zarządzania Środowiskowego oparty na normie ISO 14001. Systemowe podejście do zarządzania środowiskowego pozwala na koordynację i usprawnienie działań realizowanych w takich obszarach jak:
 1. ochrona przed hałasem,
 2. gospodarka wodno-ściekowa,
 3. ochrona środowiska gruntowo-wodnego,
 4. ochrona powietrza,
 5. gospodarka odpadami.
 
 • Posiadamy specjalistyczny system monitoringu hałasu lotniczego, prowadzący stałe pomiary w otoczeniu Lotniska Chopina.
 • Wdrożyliśmy mechanizmy mobilizujące przewoźników do wykorzystywania nowoczesnej i cichej floty lotniczej.
 • Stale współpracujemy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej w zakresie optymalizacji zasad organizacji ruchu lotniczego dla Lotniska Chopina, tak aby pod względem akustycznym był on jak najmniej uciążliwy dla otoczenia.
 • Posiadamy własną oczyszczalnię wód opadowych i roztopowych zapewniającą ochronę wód powierzchniowych, których stan regularnie badamy i monitorujemy.
 • Zbudowaliśmy system zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności ponad 40 000 m3, w okresach intensywnych opadów atmosferycznych pozwala m.in. chronić przed podtopieniami tereny położone poniżej Lotniska Chopina.
 • Lotnisko posiada stanowiska wyposażone w instalacje umożliwiające separację i właściwe zagospodarowanie ścieków powstających w procesie odladzania samolotów.
 • Posiadamy system paneli fotowoltaicznych, dzięki któremu pozyskujemy część potrzebnej energii elektrycznej.
 • Sukcesywnie modernizujemy flotę samochodową i park maszynowy lotniska na spełniającą najwyższe standardy dot. emisji.
 • Wdrażamy energooszczędne rozwiązania w naszych obiektach.
 • Stawiamy na racjonalną i nowoczesną gospodarkę odpadami komunalnymi oraz niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne, kładąc nacisk na selektywną zbiórkę odpadów, a także stale poszukując nowych rozwiązań umożliwiających przekazanie jak największej ilości wytworzonych odpadów do recyklingu i odzysku.
 • Współpracujemy wyłącznie z uprawnionymi odbiorcami spełniającymi najwyższe standardy i wymagania jakościowe i środowiskowe w zakresie stosowanych technologii gospodarowania odpadami.