Monitoring


Informacje ogólne

Celem zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa na zarządzanym przez nas terenie Portu Lotniczego Chopina w Warszawie, w tym bezpieczeństwa mienia oraz osób tam przebywających, na terenie lotniska oraz przyległych budynkach i obszarze działa zintegrowany system monitoringu wizyjnego.
 
Dodatkowo, zgodnie z Ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, jako port lotniczy będący elementem infrastruktury krytycznej w obszarze transportu lotniczego, jesteśmy zobowiązani do podjęcia działań zmierzających do zapewnienia funkcjonalności, ciągłości działania i integralności infrastruktury w celu zapobiegania zagrożeniom, ryzykom oraz wystąpienia innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie, czemu ma m.in. służyć ww. zainstalowany system kamer CCTV.
 
Szczegółowe zasady dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych zebranych w procesie monitoringu wizyjnego oraz możliwości uzyskania dostępu do zarejestrowanych w ramach jego działania nagrań zostały opisane poniżej.

 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w procesie monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:


Administrator Twoich danych
 
Administratorem Twoich danych osobowych, przetwarzanych w ramach systemu monitoringu wizyjnego są Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, e-mail: kontakt@ppl.pl , telefon 22 650 11 11 (dalej: „my” lub „PPL”).
 

Inspektor Ochrony Danych
 
W PPL został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem, poprzez adres e-mail: IODO@ppl.pl , pisemnie na adres: Polskie Porty Lotnicze S.A., ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub poprzez telefon 22 650 30 47.
 

Cele przetwarzania Twoich danych
 
Celem przetwarzania danych osobowych w ramach systemu monitoringu wizyjnego jest:
 
  1. zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa na zarządzanym przez nas terenie, w tym bezpieczeństwa mienia oraz osób przebywających na terenie Lotniska Chopina w Warszawie i przyległych budynkach i obszarze; 
  2. realizacja Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego oraz Krajowego Programu Kontroli Jakości; 
  3. wykazanie prawidłowości realizacji zadań w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

Podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych
 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe gdyż jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z art. 186b ust. 1, 2, art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze oraz § 2 ust. 1 pkt 10 lit. r) załącznika do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego z dn. 2 grudnia 2020 r. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz realizacji prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Lotniska Chopina w Warszawie i przyległych budynkach oraz obszarze (art. 6 ust.1 lit. f) RODO).
 

Odbiorcy danych
 
W związku z przetwarzaniem danych w ww. celu, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, z którymi mamy zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, w tym podmiotom obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji celów wymienionych powyżej, świadczącym usługi serwisowe i archiwizacyjne.
 

Okres przechowywania danych
 
Dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 30 dni od daty ich pozyskania, chyba, że nagranie z monitoringu wizyjnego zostało zabezpieczone dla celów prowadzonego postępowania (wówczas do czasu zakończenia tego postępowania).
 

Twoje prawa
 
Masz prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania (poprawienia), usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania (w uzasadnionych przypadkach), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą, w przypadku kiedy PPL przetwarza dane w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe zostały wskazane powyżej.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

Obowiązek podania danych
 
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.
 

Jaki obszar jest objęty monitoringiem wizyjnym?
 
Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje: teren wewnętrzny i zewnętrzny Lotniska Chopina w Warszawie wraz z drogami dojazdowymi, przyległe budynki i tereny oraz Terminal z wewnętrznym obszarem.
 

Realizacja wniosków o dostęp do nagrań z monitoringu wizyjnego

W przypadku otrzymania przez nas wniosku o dostęp do nagrania z monitoringu wizyjnego funkcjonującego na Lotnisku Chopina w Warszawie i przyległych budynkach oraz obszarze, z uwagi na fakt, iż port lotniczy jest miejscem podlegającym szczególnej ochronie ze względów bezpieczeństwa, gdzie część obiektów portu lotniczego wchodzi w skład infrastruktury krytycznej, jak też w związku z dodatkowymi okolicznościami, gdzie na zapisie nagrania którego dotyczy wniosek, najprawdopodobniej utrwalone zostały wizerunki osób trzecich, realizacja prośby musi zostać poprzedzona:  

-  szczegółowym opisem: podaniem przez osobę, której dane dotyczą w jakich ramach czasowych (maksymalnie precyzyjny zakres godzinowy), gdzie (wskazanie stref, miejsc, np. taśmociągu bagażowego, z którego odbierany był bagaż, itp.), jak osoba była ubrana w czasie rejestracji pobytu, czy osoba korzystała z pomocy obsługi lotniska w punkcie informacji lotniskowej lub Biurze Rzeczy Znalezionych, dzięki czemu możliwe będzie odnalezienie wnioskodawcy na nagraniu wśród tysięcy pasażerów,  

- analizą prawa osoby bądź interesu w uzyskaniu nagrania: konieczne jest podanie szczegółowego opisu sytuacji, z której będzie wynikało, iż to co wnioskodawca uzyska lub przed czym się uchroni w skutek zabezpieczenia/pozyskania nagrania ma charakter nadrzędny w stosunku do praw osób znajdujących się na materiale i czy mimo wszystko nie naruszy to praw tych osób (zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Ochrony Danych nr 3/2019 w sprawie przetwarzania danych osobowych za pomocą urządzeń wideo), 

- weryfikacją tożsamości wnioskodawcy: takie działanie jest konieczne, aby jednoznacznie stwierdzić, że osoba składająca wniosek jest rzeczywiście osobą za którą się podaje i której wizerunek został utrwalony. Pozwoli to wykluczyć sytuacje, iż informacje o lokalizacji danej osoby mogłaby uzyskać osoba do tego nieuprawniona, konieczne jest bowiem zminimalizowanie ryzyka ujawnienia danych takiej osobie. Zgodnie z art. 12 ust. 6 RODO, jeżeli administrator ma wątpliwości co do tożsamości wnioskodawcy, może żądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości tego wnioskodawcy. Dodatkowo motyw 64 RODO stanowi, że „administrator powinien skorzystać z wszelkich rozsądnych środków w celu zweryfikowania tożsamości żądającej dostępu osoby, której dane dotyczą”,

- analizą czy udostępnienie nagrania nie będzie zagrażało bezpieczeństwu infrastruktury portu lotniczego i osób tam przebywających: w przypadku wysokiego ryzyka zastrzegamy sobie potencjalną odmowę, co do realizacji wniosku, np. nagrany obraz będzie obejmował elementy infrastruktury krytycznej, elementy systemu bezpieczeństwa lotniska, zasady działania służb mundurowych i ewentualne zabezpieczenie materiału do czasu otrzymania wniosku ze strony uprawnionego organu, np. Sądu, Prokuratury, Policji.

Zgodnie z powyższym, nawet w przypadku decyzji odmownej, istnieje możliwość uzyskania dostępu do nagrania za pośrednictwem organów ścigania lub organów wymiaru sprawiedliwości, które na wniosek osoby, której dane dotyczą mogą zwrócić się do nas z taką prośbą.
 

Na koniec, informujemy, że nagrania z monitoringu wizyjnego funkcjonującego na Lotnisku Chopina w Warszawie oraz przyległych budynkach oraz obszarze przechowywane są co do zasady przez okres 30 dni od daty ich pozyskania, co oznacza, iż wniosek o udostępnienia nagrania lub jego zabezpieczenie zgodny z powyższymi wytycznymi powinien wpłynąć odpowiednio wcześniej, przed końcem okresu retencji danych.