PPL przejęło lotnisko w Radomiu        Handling        Informacje dla pilota       Opłaty lotniskowe Radom Sadków       Dojazd do lotniska
Postępowanie nr 2019/TNNPE/01

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup składnika majątku ruchomego

Załącznik nr 1 do Zaproszenia - Wykaz składników majątku

Załącznik nr 2 do Zaproszenia - Dokumentacja fotograficzna składników majątku

Formularz ofertowy F01-IN-ZBYCIE-01

Wszystkie dokumenty są pobierane z BIP PPLPostępowanie nr 2019/TNNPE/02 

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup składnika majątku ruchomego

Załącznik nr 1 do Zaproszenia - Wykaz składników majątku

Załącznik nr 2 do Zaproszenia - Dokumentacja fotograficzna składników majątku

Formularz ofertowy F01-IN-ZBYCIE-01

Wszystkie dokumenty są pobierane z BIP PPL


Postępowanie nr 2019/TNNPE/03  
   

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup składnika majątku ruchomego

Załącznik nr 1 do Zaproszenia - Wykaz składników majątku

Załącznik nr 2 do Zaproszenia - Dokumentacja fotograficzna składników majątku

Formularz ofertowy F01-IN-ZBYCIE-01

Wszystkie dokumenty są pobierane z BIP PPLPostępowanie nr 2019/TNNPE/04  
   

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup składnika majątku ruchomego

Załącznik nr 1 do Zaproszenia - Wykaz składników majątku

Załącznik nr 2 do Zaproszenia - Dokumentacja fotograficzna składników majątku

Formularz ofertowy F01-IN-ZBYCIE-01

Wszystkie dokumenty są pobierane z BIP PPLPostępowanie nr 2019/TNNPE/05  
   

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup składnika majątku ruchomego

Załącznik nr 1 do Zaproszenia - Wykaz składników majątku

Załącznik nr 2 do Zaproszenia - Dokumentacja fotograficzna składników majątku

Formularz ofertowy F01-IN-ZBYCIE-01

Wszystkie dokumenty są pobierane z BIP PPLPostępowanie nr 2019/TNNPE/06 
   

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup składnika majątku ruchomego

Załącznik nr 1 do Zaproszenia - Wykaz składników majątku

Załącznik nr 2 do Zaproszenia - Dokumentacja fotograficzna składników majątku

Formularz ofertowy F01-IN-ZBYCIE-01

Wszystkie dokumenty są pobierane z BIP PPLPostępowanie nr 2019/TNNPE/07 
   

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup składnika majątku ruchomego

Załącznik nr 1 do Zaproszenia - Wykaz składników majątku

Załącznik nr 2 do Zaproszenia - Dokumentacja fotograficzna składników majątku

Formularz ofertowy F01-IN-ZBYCIE-01

Wszystkie dokumenty są pobierane z BIP PPL


Postępowanie nr 2019/TNNPE/08
   

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup składnika majątku ruchomego

Załącznik nr 1 do Zaproszenia - Wykaz składników majątku

Załącznik nr 2 do Zaproszenia - Dokumentacja fotograficzna składników majątku

Formularz ofertowy F01-IN-ZBYCIE-01

Wszystkie dokumenty są pobierane z BIP PPLPostępowanie nr 2019/TFFSS/04  
   

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup składnika majątku ruchomego

Załącznik nr 1 do Zaproszenia - Wykaz składników majątku

Załącznik nr 2 do Zaproszenia - Dokumentacja fotograficzna składników majątku

Formularz ofertowy F01-IN-ZBYCIE-01

Wszystkie dokumenty są pobierane z BIP PPL


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1.1. Opłaty lotniskowe pobiera się za udostępnianie obiektów, urządzeń lub usług związanych ze startem, lądowaniem, oświetleniem, parkowaniem statków powietrznych, obsługą ładunków (towarów i poczty) lub pasażerów na lotnisku RADOM - SADKÓW.
1.2. Opłaty lotniskowe pobierane są niezależnie od opłat nawigacyjnych oraz opłat z tytułu obsługi naziemnej.
1.3. Opłaty lotniskowe pobierane są przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (zwane dalej PPL), które jest zarządzającym lotniskiem RADOM - SADKÓW.
1.4. Lotnisko RADOM - SADKÓW stosuje następujący katalog opłat lotniskowych:
a) Opłata za lądowanie, która obejmuje również start statku powietrznego
b) Opłaty pasażerskie,
c) Opłaty postojowe,
d) Opłaty dodatkowe.
Skorzystanie ze świadczonych przez PPL usług, za które są pobierane opłaty lotniskowe jest jednoznaczne z akceptacją przez usługobiorcę wszystkich opłat i warunków przedstawionych w niniejszym dokumencie.
1.5. Definicje:
1.5.1. Maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOM) – maksymalna masa statku powietrznego dopuszczalna do startu, podana w oficjalnym dokumencie potwierdzonym przez właściwe władze lotnicze państwa, w którym statek powietrzny jest zarejestrowany.
1.5.2. Polski państwowy statek powietrzny – statek powietrzny używany przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej (wojskowy statek powietrzny) lub statek powietrzny używany przez jednostki organizacyjne straży granicznej, policji lub państwowej straży pożarnej (statek powietrzny lotnictwa służb porządku publicznego).
1.5.3. Obcy państwowy statek powietrzny – statek powietrzny używany przez obce siły zbrojne (wojskowy statek powietrzny), statek powietrzny używany przez obce jednostki organizacyjne straży granicznej, policji lub państwowej straży pożarnej (statek powietrzny lotnictwa służb porządku publicznego).
1.5.4. Użytkownik statku powietrznego – właściciel statku powietrznego lub inna osoba wpisana jako użytkownik do rejestru statków powietrznych.
1.5.5. Usługobiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na rzecz której wykonywane są przez PPL usługi związane z obsługą operacji startu, lądowania i postoju statku powietrznego. Usługobiorcą może być:
- użytkownik statku powietrznego,
- inna osoba wykonująca lub na rzecz której jest wykonywana operacja startu lub lądowania statku powietrznego, a w szczególności:
- przewoźnik lotniczy, z którego numerem rejsu jest wykonywany lot, a w sytuacji operacji startu lub lądowania wykonywanych w ramach umów o wspólnym oznaczaniu rejsów (code-share) – przewoźnik lotniczy, który faktycznie wykonuje daną operację,
- osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, użytkująca statek powietrzny nie będąc jego właścicielem, na podstawie umowy dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innej o podobnym charakterze, upoważniającej do użytkowania statku powietrznego.
1.5.6. Pasażer (PAX) – osoba znajdująca się na pokładzie statku powietrznego w momencie wykonywania przez ten statek operacji startu lub lądowania, niebędąca:
a) członkiem jego załogi;
b) pasażerem w tranzycie bezpośrednim zgodnie z definicją określoną w punkcie 1.5.7.;
c) dzieckiem do lat 2 nieuprawnionym do zajmowania miejsc pasażerskich w samolocie.
1.5.7. Pasażer w tranzycie bezpośrednim – pasażer, który przyleciał na lotnisko RADOM-SADKÓW i kontynuuje podróż tym samym statkiem powietrznym, bez opuszczania jego pokładu.
1.5.8. Lądowanie handlowe – lądowanie w celu zabrania lub pozostawienia pasażerów, bagażu, towarów lub poczty, przewożonych odpłatnie.
1.5.9. Przewoźnik bazowy – Usługobiorca uprawniony do wykonywania przewozów lotniczych na podstawie koncesji (w przypadku polskiego przewoźnika lotniczego), lub na podstawie odpowiedniego aktu właściwego organu obcego państwa (w przypadku obcego przewoźnika lotniczego), który spełni co najmniej dwa z następujących warunków:
a) zlokalizuje na terenie lotniska RADOM-SADKÓW co najmniej jeden statek powietrzny rozpoczynający i kończący dzienny plan lotów na tym lotnisku;
b) utworzy na lotnisku RADOM-SADKÓW punkt obsługi liniowej statków powietrznych lub stałe miejsce stacjonowania i serwisowania statków powietrznych (np. hangar, dzierżawa fragmentu płyty postojowej);
c) utworzy stacjonarne biuro odpraw załóg na lotnisku RADOM-SADKÓW.
1.5.10. Nowa trasa – bezpośrednie połączenie lotnicze z lotniska RADOM - SADKÓW, nie oferowane przez żadnego przewoźnika w ciągu 12 miesięcy poprzedzających planowane rozpoczęcie operacji lotniczych, do innego portu lotniczego.
1.5.11. Połączenie czarterowe – przewóz lotniczy dokonywany na podstawie umowy czarteru lotniczego, w której przewoźnik lotniczy oddaje do dyspozycji czarterującego określoną liczbę miejsc lub pojemność statku powietrznego w celu wykonania określonego przewozu pasażerów, bagażu, towarów lub poczty, wskazanych przez czarterującego;
1.6. Do podanych stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej przepisami prawa polskiego, obowiązującej w dniu wykonania usługi.
1.7. Opłaty objęte taryfą dokonywane są na rzecz PPL, przez użytkownika statku powietrznego korzystającego z usług świadczonych przez PPL. W przypadku wystąpienia trudności z identyfikacją użytkownika statku powietrznego, opłatami obciążony zostanie właściciel statku powietrznego.
1.8. Ustawa – Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, Dz. U. 2018 r. poz. 1183 z późniejszymi zmianami.

2. OPŁATY LOTNISKOWE

2.1 OPŁATA ZA LĄDOWANIE
2.1.1. Opłatę za lądowanie statku powietrznego rozumianą jako opłatę za skorzystanie z infrastruktury służącej do lądowania i startu statku powietrznego Usługobiorcy z lotniska RADOM - SADKÓW pobiera się w wysokości 30,00 PLN za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego (MTOW).
2.1.2. Opłatę za lądowanie, w przypadku wykonania operacji lądowania lub operacji startu poza godzinami pracy lotniska opublikowanymi w AIP Polska i za zgodą Zarządzającego, podwyższa się o 50% względem stawki określonej w pkt. 2.1.1.
2.2 OPŁATA PASAŻERSKA
2.2.1. Opłata pasażerska pobierana jest za:
2.2.1.a dokonanie kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu;
2.2.1.b udostępnienie pasażerom budynku portu lotniczego wraz z jego infrastrukturą techniczną w celu rozpoczęcia lub zakończenia podróży lotniczej.
2.2.2. Opłaty pasażerskie naliczane są za każdego pasażera odlatującego odprawionego w terminalu pasażerskim, niezależnie od pojemności statku powietrznego użytkownika lotniska, z zastrzeżeniem pkt. 2.2.3. taryfy.
2.2.3. Opłaty pasażerskie naliczane są za każdego pasażera przylatującego, jeżeli ten sam statek powietrzny Usługobiorcy, po dostarczeniu pasażerów na lotnisko RADOM-SADKÓW wykonuje jako następny rejs przebazowujący statek powietrzny na inne lotnisko. W pozostałych przypadkach opłaty pasażerskiej za każdego pasażera przylatującego nie pobiera się.
2.2.4. Wysokość opłaty pasażerskiej wynosi:
2.2.4.a za standardowe usługi ochrony i kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu odlatującego: 4,20 PLN;
2.2.4.b za udostępnienie pasażerom dworca lotniczego wraz z jego infrastrukturą techniczną dla pasażerów odlatujących: 33,00 PLN.
2.2.4.c za udostępnienie pasażerom dworca lotniczego wraz z jego infrastrukturą techniczną dla pasażerów przylatujących: 33,00 PLN.
2.2.4.d. opłata wyszczególniona w pkt. 2.2.4.c. powyżej naliczana jest wyłącznie w przypadkach określonych w pkt. 2.2.3. taryfy.
2.2.4.e. Pobiera się dodatkową opłatę za świadczenie usług na rzecz pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej (PRM) w wysokości 0,50 PLN za każdego pasażera odlatującego, a w przypadkach określonych w pkt. 2.2.3. taryfy, również za każdego pasażera przylatującego.
2.3. OPŁATA POSTOJOWA
2.3.1. Opłata postojowa obejmuje udostępnienie przez PPL miejsca do postoju statku powietrznego na płycie postojowej lotniska RADOM - SADKÓW oraz jego oświetlenie.
2.3.2. Opłata postojowa wynosi 2,00 PLN za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego (MTOM) i każdą rozpoczętą godzinę postoju.
2.3.3. Czas postoju liczony jest od momentu znalezienia się statku powietrznego na płycie postojowej lotniska RADOM - SADKÓW do momentu jej opuszczenia przez statek powietrzny.
2.3.4. Nie pobiera się opłaty postojowej za postój trwający do 1 godziny włącznie.
2.3.5. Z czasu postoju podlegającego opłacie postojowej wyłącza się czas postoju statku powietrznego na terenie dzierżawionym od PPL lub na wojskowych stanowiskach postojowych.
2.3.6. Opłata postojowa na płaszczyźnie trawiastej wynosi 50% stawki podstawowej opłaty postojowej opisanej w pkt. 2.3.2., za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego (MTOM) i każdą rozpoczętą godzinę postoju.
2.3.7. Opłatę postojową podwyższa się o 100% w razie zatrzymania statku powietrznego w celu zabezpieczenia roszczenia z tytułu opłat lotniskowych należnych PPL od użytkownika statku powietrznego i szkód wyrządzonych przez niego na lotnisku.
2.4. OPŁATY DODATKOWE
2.4.1. Opłata za dodatkową ochronę statku powietrznego naliczana od każdego zaangażowanego wartownika (SOL) i każdą rozpoczętą godzinę zapewnienia ochrony: 150,00 PLN.
2.4.2. Opłata za usunięcie rozlewisk i innych zanieczyszczeń powstałych z winy usługobiorcy przy obsłudze lub wykonywaniu operacji lotniczych statku powietrznego jest uzależniona od rodzaju zanieczyszczenia:
- Usunięcie paliw i innych cieczy: 1 500,00 PLN za usługę;
- Usunięcie innych zanieczyszczeń: 700,00 PLN za usługę.
2.4.3. Opłata za zapewnienie ochrony pożarowej w postaci zapewnienia asysty przez jednostkę Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej podczas wykonywania czynności tankowania statku powietrznego lub innych czynności wymagających asysty, zgłoszonych przez kapitana statku powietrznego lub usługobiorcę: 100,00 PLN/usługa.

3. ODSTĘPSTWA

3.1. Nie pobiera się̨ opłat lotniskowych od podmiotu realizującego w interesie publicznym zadania związane z wykonaniem lotu w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, chyba że lot ten jest wykonywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – potwierdzonego statusem lotu:
- HOSP (lot statku powietrznego wykonywany w celu niesienia pomocy medycznej zgłoszony przez odpowiednie służby medyczne), lub
- SAR (lot statku powietrznego wykonującego akcję poszukiwawczą-ratowniczą), lub
- HUM (lot statku powietrznego biorącego udział w akcji humanitarnej), lub
odpowiednią uwagą w planie lotu.
3.2. Nie pobiera się̨ opłat lotniskowych od podmiotu realizującego w interesie publicznym zadania związanego z wykonaniem lotu w przypadkach ochrony granic, zapewnienia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego potwierdzonego statusem lotu:
- STATE (lot państwowego i cywilnego statku powietrznego w misjach wojskowych, policyjnych, celnych lub Straży Granicznej), lub
- GARDA (hasło, na jakie statek powietrzny wykonuje zadania związane z bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym i ochroną granicy), lub
odpowiednią uwagą w planie lotu.
3.3. Nie pobiera się̨ opłat lotniskowych od podmiotu realizującego w interesie publicznym zadania związanego z wykonaniem lotu wyłącznie w celu przewozu, w oficjalnej misji, panującego monarchy i jego najbliższej rodziny, głowy państwa, przewodniczącego parlamentu lub jego izby, szefa rządu lub osoby zajmującej stanowisko równorzędne – potwierdzonego statusem lotu:
- HEAD (lot polskiego statku powietrznego nadany przez Szefa Biura Ochrony Rządu), lub odpowiednią uwagą w planie lotu.
3.4. Nie pobiera się opłat lotniskowych od statków powietrznych realizujących loty kontrolno – pomiarowe na rzecz PPL.

4. ZNIŻKI

4.1. ZASADY OGÓLNE
4.1.1. Zniżki stosuje się na zasadzie równego traktowania i niedyskryminacji w odniesieniu do każdego usługobiorcy spełniającego warunki określone w niniejszej taryfie i spełniającego kryteria przyznania zniżki, który wystąpi z pisemnym wnioskiem o udzielenie zniżek wraz z określeniem rodzaju zniżki.
4.1.2. Zniżki określone w pkt. 4.2, 4.3, 4.4 oraz 4.5 nie sumują się.
4.1.3. Usługobiorcy przysługuje prawo korzystania ze zniżek z różnych tytułów. Zniżki z różnych tytułów nie sumują się. W odniesieniu do jednego lotu można zastosować zniżkę tylko z jednego tytułu. Jeżeli dany lot kwalifikuje się do zniżek z różnych tytułów, zostanie zastosowana najkorzystniejsza z nich z punktu widzenia Usługobiorcy.
4.2. ZNIŻKI DLA PRZEWOŹNIKÓW BAZOWYCH
4.2.1. Dla przewoźników bazowych udziela się następujących zniżek:
a) zniżki kwotowej od opłaty określonej w 2.2.4.a do wysokości (po uwzględnieniu zniżki) 1,50 PLN.
b) zniżki kwotowej od opłaty określonej w punkcie 2.2.4.b do wysokości (po uwzględnieniu zniżki) 16,50 PLN
c) zniżki kwotowej od opłaty określonej w punkcie 2.3.2 do wysokości (po uwzględnieniu zniżki) 5,00 PLN za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego (MTOM) i każde rozpoczęte 24 godziny postoju.
4.2.2. Zniżki określone w punktach 4.2.1.a, 4.2.1.b oraz 4.2.1.c udzielane są przewoźnikowi bazowemu, o którym mowa w punkcie 1.5.9, w odniesieniu do każdej nowej trasy obsługiwanej przez przewoźnika na okres 3 lat.
4.3. ZNIŻKI ZA URUCHOMIENIE NOWYCH TRAS
4.3.1. Zniżka udzielana jest dla każdej nowej trasy w ruchu regularnym.
4.3.2. Udziela się zniżki w wysokości 50% od opłat określonych w punkcie 2.2.4.b na okres 18 miesięcy dla każdego Usługobiorcy rozpoczynającego obsługę nowej trasy niezależnie od charakteru wykonywanych operacji lotniczych.
4.3.3. Zniżki określone w punkcie 4.3.2 udzielane są dla każdej nowej trasy indywidualnie.
4.4. POZOSTAŁE ZNIŻKI
4.4.1. Udziela się zniżki w wysokości 99% od opłaty pasażerskiej określonej w punkcie 2.2.4.b., jeśli zaistniała konieczność powrotu statku powietrznego bez żadnego międzylądowania na lotnisko RADOM - SADKÓW z przyczyn meteorologicznych lub w sytuacjach awaryjnych.
4.4.2. Opłata za start/lądowanie statków powietrznych General Aviation, określona w pkt. 2.1.1. może być obniżona na wniosek Usługobiorcy:
a) o 25% w przypadku, gdy ilość wykonanych operacji startów lub lądowań będzie większa od 50 miesięcznie,
b) o 50% w przypadku, gdy ilość wykonanych operacji startów lub lądowań będzie większa od 150 miesięcznie.
Warunkiem otrzymania powyższych ulg jest zawarcie umowy z Zarządzającym Portem Lotniczym regulującej zasady rozliczania operacji lotniczych Usługobiorcy.
Zniżki dotyczą operacji lotniczych wykonanych w danym miesiącu kalendarzowym i będą rozliczane w ostatnim dniu miesiąca w którym wystąpiły operacje lotnicze upoważniające do zastosowania zniżki.
4.4.3. Użytkownikowi statku powietrznego wykonującemu nowo uruchamiane połączenie czarterowe przysługuje prawo do zniżki od opłaty określonej w pkt. 2.1.1 taryfy w wysokości 50% pod warunkiem wykonania minimum 4 operacji w miesiącu kalendarzowym objętym zniżką, Zniżka obowiązuje przez pierwsze 4 miesiące od uruchomienia połączenia.
4.4.4. Zniżki określone w pkt. 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 nie sumują się.

5. WARUNKI PŁATNOŚCI

5.1. Zobowiązanie z tytułu opłat lotniskowych powstaje z chwilą skorzystania przez usługobiorcę z usług, za które pobierane są te opłaty.
5.2. Za wniesienie opłat lotniskowych w wysokości, terminie i w sposób wskazany na fakturach oraz za wszystkie zobowiązania powstałe z tego tytułu, w tym odsetki za opóźnienie terminowej realizacji płatności, odpowiada usługobiorca. Jeżeli usługobiorca inny, niż użytkownik statku powietrznego, odmawia dokonania płatności lub dokonuje ich nieterminowo, należnymi opłatami i odsetkami zostanie obciążony użytkownik statku powietrznego.
5.3. Faktury dla usługobiorców wystawiane są w złotych polskich (PLN). Płatności powinny być dokonywane w złotych polskich (PLN).
5.4. Płatności z tytułu opłat lotniskowych są wykonywane w trybie rozliczeń okresowych (okres rozliczeniowy 1 dzień) – płatne przelewem na podstawie faktur z odroczonym terminem płatności, wskazanym na fakturze.
5.5. Usługobiorca ponosi wszystkie koszty opłat bankowych i prowizji związanych z regulowaniem płatności na rzecz PPL, naliczane przez bank usługobiorcy oraz banki i inne instytucje pośredniczące w realizacji transakcji płatności.
5.6. Z tytułu opóźnień płatności PPL będzie naliczał odsetki w wysokości odsetek ustawowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami polskiego prawa.
5.7. Reklamacje dotyczące wystawionych faktur będą przyjmowane w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury. Reklamacje należy zgłaszać na adres aerosales.invoicing@polish-airports.com. Termin rozpatrzenia reklamacji przez PPL wynosi 30 dni od daty jej otrzymania. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia usługobiorcy od obowiązku terminowego uregulowania wszystkich zobowiązań wynikających z wystawionych przez PPL faktur.
5.8. PPL może odmówić świadczenia usług oraz zastrzega sobie prawo ograniczenia lub wstrzymania zezwoleń ruchowych usługobiorcom, którzy nie respektują warunków określonych w niniejszym dokumencie, w tym w szczególności nie regulują lub nieterminowo regulują swoje zobowiązania z tytułu opłat lotniskowych.
5.9. PPL jako zarządzający lotniskiem RADOM - SADKÓW, ma prawo zatrzymać statek powietrzny tymczasowo w celu zabezpieczenia roszczenia z tytułu opłat lotniskowych należnych od użytkownika statku powietrznego i szkód wyrządzonych przez niego na lotnisku.
5.10. Tymczasowe zatrzymanie statku powietrznego traci moc w razie zapłaty należności, złożenia odpowiedniego zabezpieczenia lub w razie dokonania zajęcia na podstawie postanowienia sądowego.
5.11. Obce statki powietrzne korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie i na warunkach określonych w przepisach międzynarodowych, z wyłączenia spod zajęcia zabezpieczającego roszczenie.

6. KONTAKT

6.1. Reklamacje do faktur należy zgłaszać na adres i w trybie podanym w pkt. 5.7.
6.2. Wszelkie pozostałe zapytania dotyczące opłat lotniskowych należy kierować na adres e-mail:  AerosalesPolicy@polish-airports.com.