INFORMACJE WSTĘPNE


Ochrona danych osobowych i związane z tym zaufanie osób, których dane dotyczą jest dla nas bardzo ważne. Z tego też względu bezpieczeństwo danych osobowych traktujemy jako priorytet. Dbamy o to, aby wszystkie nasze działania pozostawały w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”). Wypełniając obowiązki informacyjne, dla zachowania transparentności i zrozumiałości stosowanych przez nas zasad ochrony Twoich danych osobowych, przedstawiamy niniejszą Politykę prywatności.ADMINISTRATOR DANYCH


Administratorem Twoich danych osobowych, jako podmiot decydujący o celach i sposobach ich przetwarzania są Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna (zwane dalej także „PPL” lub „Administratorem”) z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001025154,  NIP: 5250000239.

Nasze dane kontaktowe to: e-mail: kontakt@ppl.pl, telefon: 22 650 11 11.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Michała Kłody, z którym można się skontaktować, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzanych danych osobowych poprzez e-mail iodo@ppl.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.SPOSOBY ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH


Zbieramy dane osobowe przy wykorzystaniu różnych form komunikacji, w zależności od sytuacji i potrzeb. Może to mieć miejsce w szczególności podczas:
 
 • kontaktu mailowego lub telefonicznego, przy wykorzystaniu przez Ciebie formularza na naszych stronach internetowych,
 • rozpatrywania przez nas Twojej indywidualnej sprawy, na przykład na skutek złożonego przez Ciebie wniosku, zapytania, reklamacji, 
 • prowadzonej z Tobą korespondencji, na przykład w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania i prośby,
 • Twojej wizyty i poruszania się po terenie lotniska, na przykład rejestracji Twojego wizerunku przez system kamer bezpieczeństwa CCTV,
 • korzystania z darmowej sieci WiFi na terenie zarządzanym przez PPL,
 • przeglądania przez Ciebie naszych witryn internetowych,
 • korzystania przez Ciebie ze świadczonych przez nas usług, nawiązania z nami stosunku handlowego,
 • uczestnictwa przez Ciebie w prowadzonych w PPL procesach rekrutacyjnych.CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celach, dla których zostały nam one przekazane i w celach bezpośrednio związanych z naszą działalnością.

Główne cele w których możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe to:
 
 • zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zarządzanych przez nas lotnisk,
 • realizacja Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego oraz Krajowego Programu Kontroli Jakości, przez co należy rozumieć realizację zasad ochrony lotnictwa cywilnego i zapewnienie skutecznego stosowania przepisów w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, w tym umożliwienia przeprowadzenia przez uprawnione organy audytu ochrony i kontroli jakości w zakresie lotnictwa cywilnego,
 • działania zmierzające do zawarcia i realizacji umów w zakresie prowadzonej przez nas działalności lub należytego świadczenia usług,
 • rozpatrywanie wniosków, skarg, reklamacji,
 • prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej,
 • prowadzenie działań marketingowych,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami, w tym prowadzenie rekrutacji.

Możemy też zbierać informacje dotyczące Twojego stanu zdrowia, gdy na terenie zarządzanych przez nas lotnisk  potrzebne jest świadczenie usługi asysty np. w postaci wózka inwalidzkiego lub jeśli konieczne jest udzielenie niezbędnej pomocy medycznej, zdarzył się wypadek lub incydent lotniczy. Przed wydaniem upoważnienia do dostępu bez eskorty do stref zastrzeżonych możemy również zbierać dane o szczególnym charakterze, w tym informacje z rejestrów karnych.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych celów i podstaw przetwarzania znajdziesz w zakładce: Ochrona danych osobowych → Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych.ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH


W związku z prowadzoną działalnością Administratora, odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty trzecie współpracujące z PPL na nasze zlecenie, w szczególności:
 
 • dostawcy systemów teleinformatycznych wspomagających naszą działalność,
 • dostawcy usług utrzymania i rozwoju naszych witryn, dostawy usług hostingowych,
 • podmioty obsługi klienta oraz dostawcy zakupionych przez Ciebie produktów lub usług,
 • podmioty pośredniczące w płatnościach,
 • firmy kurierskie,
 • podmioty obsługi finansowo-księgowej,
 • podmioty świadczące usługi prawne dla Administratora,

przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z PPL i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami. Podmioty te są także zobowiązane do stosownego zabezpieczenia danych osobowych i zachowania ich w tajemnicy.

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Okres przetwarzania danych osobowych zależy od celu, w jakim dokonuje się tego przetwarzania. Przechowujemy dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w Polityce, w tym przez okres wymagany przepisami prawa lub do upływu terminu przedawnienia roszczeń.

Maksymalny okres przechowywania może różnić się w zależności od rodzaju danych i celów przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych okresów znajdziesz w zakładce: Ochrona danych osobowych → Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych.PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ DANE OSOBOWE


Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 12-23 RODO), każdej osobie, której dane są przetwarzane przez PPL, przysługuje prawo do:
 
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • usunięcia swoich danych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • przenoszenia swoich danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) oraz umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby skorzystać z ww. praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub Inspektorem Ochrony Danych, w sposób wskazany powyżej.

W przypadku, gdy żądanie dotyczące realizacji praw jest ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój powtarzający się charakter, możemy pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo odmówić podjęcia czynności.

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

W zakresie współadministrowanych danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisów społecznościowych możesz swoje prawa wykonywać wobec operatora tego serwisu społecznościowego zgodnie z zasadami określonymi przez tych operatorów:
 DOBROWOLNOŚĆ LUB OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH


W większości przypadków podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, w szczególności realizacji przez nas celów promocyjnych, marketingowych lub reklamowych. W niektórych przypadkach podanie danych może być dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z naszych usług - niepodanie przez Ciebie danych może spowodować, że nie będziemy w stanie zawrzeć z Tobą umowy, zapewnić odpowiedniego poziomu obsługi lub odpowiedzieć na zadane pytania, wnioski.

W sytuacjach, kiedy podanie konkretnych danych wynika wprost z przepisów prawa, takich jak ustawa Prawo lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r. oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 grudnia 2020 r., podanie danych może mieć charakter obowiązkowy, gdzie bez danych nie będzie możliwa np. realizacja wniosku o wydanie upoważnienia, przepustki.WSPÓŁADMINISTRATORZY


Administrator może korzystać z tzw. „wtyczki społecznościowej” tj. zamieszczonego na jego witrynie internetowej banneru serwisów Facebook, LinkedIn i Twitter, które przekierowują odpowiednio do:
 


W przypadku wykorzystywania przez Administratora Profilu Facebook, Profilu LinkedIn, Profilu Twitter oraz zamieszczenia na jego witrynach wtyczek społecznościowych współadministratorem danych użytkownika jest również odpowiednio:
 
 • Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Dublinie (Irlandia), adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland,
 • LinkedIn Ireland Unlimited Company z siedzibą w Dublinie (Irlandia), adres: Wilton Place, Dublin 2, Ireland, 
 • Twitter International Unlimited Company Inc. z siedzibą w Dublinie (Irlandia), adres: Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Ireland.

Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych, której celem jest wyświetlanie statystyk aktywności użytkowników Profilu Facebook, LinkedIn lub Twitter oraz działania reklamowe za pomocą dostępnych tam narzędzi.NEWSLETTER


Na podstawie wypełnionego formularza istnieje możliwość zapisania się do naszego Newslettera. Wówczas na podstawie Twojej zgody będziemy korzystać z przekazanych nam danych celem realizacji niezbędnych kontaktów oraz w ramach naszej oferty polecać produkty lub usługi, które mogą odpowiadać Twoim potencjalnym potrzebom i zainteresowaniom.

Chroniąc prywatność, aby uniknąć wysyłania wiadomości do osób, które nie wyraziły na to zgody, wymagamy wcześniejszego potwierdzenia subskrypcji na bazie otrzymanej automatycznej wiadomości e-mail, poprzez wyrażenie przez właściciela adresu zgody na otrzymywanie Newslettera.

W przypadku chęci rezygnacji z otrzymywania Newslettera, możesz zrobić to samodzielnie, w każdej chwili, poprzez uruchomienie linku do rezygnacji, który znajduje się na dole każdego przesyłanego Newslettera lub poprzez wysłanie prośby na adres e-mail kontakt@ppl.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w bazie subskrybentów Newslettera.PLIKI COOKIE


PPL w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosuje pliki cookie (popularne „ciasteczka”). Korzystanie z naszych witryn oznacza, że mogą być one zamieszczane na Twoim urządzeniu.

Pliki cookie, które są niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej służą m.in. do zapewnienia stabilności jej funkcjonowania (mierzą ruch, zabezpieczając nas przed jej przeciążeniem), zapamiętania wybranych przez Ciebie preferencji dotyczących prywatności, wypełnienia udostępnionych przez nas formularzy on-line, zapisania zawartości koszyka oraz monitorowania statusu zalogowania. Te pliki cookie stosujemy domyślnie, czyli zapisujemy je na Twoim komputerze lub  smartfonie w momencie wejścia na naszą stronę internetową. Pozostałe pliki cookie wykorzystujemy jednie wówczas, gdy wyrazisz nam na to zgodę (o czym niżej).

Wykorzystujemy trzy rodzaje plików cookie:
 
 • Niezbędne pliki cookie – zapewniają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i jej podstawowych funkcji. Bez nich nie będzie możliwe prawidłowe korzystanie z naszych usług online. Te pliki cookie zwolnione są z obowiązku uzyskania Twojej zgody (art. 173 ust. 3 Ustawy prawo telekomunikacyjne).
 • Analityczne pliki cookie – umożliwiają śledzenie liczby i źródeł odwiedzin, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej strony internetowej. Ten rodzaj plików cookie pomaga nam zrozumieć, które podstrony są najczęściej lub najrzadziej odwiedzane oraz w jaki sposób odwiedzający poruszają się po naszej stronie. Jeżeli odmówisz zapisania na Twoim komputerze lub smartfonie analitycznych plików cookie, Twoja wizyta nie będzie uwzględniana w naszych statystykach, ale jednocześnie nie ograniczy to dla Ciebie żadnych funkcjonalności na naszej stronie internetowej.
 • Marketingowe pliki cookie – stosujemy te pliki cookie, aby personalizować treści, które są Ci wyświetlane. Marketingowe pliki cookie mogą być wykorzystywane w naszych kampaniach reklamowych, które są prowadzone na stronach internetowych podmiotów trzecich. Jeżeli wyrazisz zgodę na korzystanie z marketingowych plików cookie, możesz otrzymywać informacje o stronach internetowych naszych zaufanych partnerów, na których zareagowałeś na nasze reklamy. Jeżeli zrezygnujesz z marketingowych plików cookie, wyświetlane będą Ci ogólne i niespersonalizowane reklamy. Podobnie jak w przypadku analitycznych plików cookie, jeżeli odmówisz zapisania na Twoim komputerze lub smartfonie marketingowych plików cookie, nie ograniczy to dla Ciebie żadnych funkcjonalności na naszej stronie internetowej.


Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej zostanie wyświetlony baner informujący, że wykorzystuje ona pliki cookie. Jeśli wybierzesz opcję:
 
 • "Zezwól na wszystkie", będzie to oznaczać, że akceptujesz wszystkie pliki cookie, które są umieszczone na naszej stronie internetowej oraz potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacjami na temat plików cookie oraz celów ich stosowania, a także przypadków, w których dane zgromadzone z pomocą plików cookie są przekazywane naszym partnerom.
 • "Ustawienia", możliwe będzie szczegółowe zarządzanie swoimi preferencjami dotyczącymi plików cookie, poprzez wybór pola  na wyświetlonym Ci banerze cookie.
 • “Odrzuć wszystkie”, będzie to oznaczać, że nie chcesz, aby nasze pliki cookie były zapisywane na Twoim urządzeniu. Wybierając tę opcję  odrzucisz wszystkie, prócz technicznie niezbędnych, plików cookie, które stosujemy na naszej stronie.


Podkreślamy, że akceptowanie plików cookie nie jest warunkiem koniecznym, który umożliwia korzystanie z naszych witryn internetowych. Możliwe jest też w każdym momencie dokonanie zmiany ustawień plików cookie klikając w treść „Zarządzanie udzielonymi zgodami (pliki cookie)” umieszczoną w prawym dolnym rogu naszej strony.PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH


Twoje dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej jako „EOG”) do podmiotów mających siedzibę w tak zwanych „państwach trzecich”. Mając jednak na uwadze wykonywanie usług i zadań przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury informatycznej (IT), możemy zlecać realizację określonych czynności renomowanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie danych poza obszar EOG.

W powyższych przypadkach dane są przekazywane do państwa trzeciego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, a w przypadku braku takiego stwierdzenia, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w celu stworzenia właściwego poziomu ochrony danych - należą do nich w szczególności standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Zastosowany sposób zabezpieczenia danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO „Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych”.PRZETWARZANIE DANYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY


Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym w formie profilowania), w wyniku którego mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, które wywołałyby skutki prawne lub w podobny sposób wpływałyby na jakiekolwiek skutki wobec klientów, kontrahentów, ich pracowników lub współpracowników, jak również pracowników lub współpracowników Administratora.ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH


Dbając o ochronę Twoich danych osobowych wdrożyliśmy w PPL odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa danych, m.in. poprzez:
 • szkolenie naszego personelu i budowanie świadomości w obszarze ochrony danych,
 • dopuszczanie do przetwarzania danych wyłącznie osób posiadających stosowne upoważnienie, przy jednoczesnym złożeniu przez nie oświadczenia o zachowaniu poufności,
 • wdrożenie systemów i zabezpieczeń, które mają zapewnić poufność, integralność i dostępność danych,
 • nadzór nad procesami przetwarzania danych osobowych, w szczególności kontrolę tego jakie dane oraz w jakim zakresie pozyskujemy, a także komu je ewentualnie przekazujemy,
 • współpracę z partnerami biznesowymi, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich standardów bezpieczeństwa.AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI


Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji niniejszej Polityki prywatności w przyszłości - może to nastąpić z ważnych powodów, m.in. takich jak zmiana obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, a także w związku z rozwojem funkcjonalności lub usług elektronicznych podyktowanych postępem technologii internetowej, w tym stosowania/wdrażania nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mających wpływ na zakres Polityki.
 


Ostatnia aktualizacja: 23.03.2023 roku