Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 marca 2023 roku Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna (dalej: „PPL S.A.” lub „Spółka”) - która powstała z przekształcenia Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” (dalej: „PPL”) w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z  dnia 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1846 – dalej: „Ustawa”) – została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wskutek przekształcenia PPL, z dniem 1 kwietnia 2023 r. (dzień przekształcenia w rozumieniu art. 8 ust. 2 Ustawy) zmianie ulegnie forma prawna firmy bez zmiany dotychczasowego numeru NIP i REGON, adresu siedziby oraz numerów rachunków bankowych. Spółce został natomiast nadany nowy numer w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (nr KRS 0001025154).

Spółce przysługuje wyłączne prawo używania skrótu PPL S.A. oraz Polskie Porty Lotnicze S.A.

Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji także nazwy nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności gospodarczej, bowiem stosownie do przepisu art. 10 ust. 1 Ustawy, z dniem przekształcenia Spółka wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem było Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”.

Prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach oraz o wystawianie od dnia 1 kwietnia 2023 r. wszelkich dokumentów księgowych (faktur), a także kierowanie wszelkiej korespondencji z uwzględnieniem następujących danych identyfikujących Spółkę:

Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0001025154, kapitał zakładowy w wysokości 3.490.899.500,00 zł w całości wpłacony, NIP: 5250000239, REGON: 000126652


Jeżeli przekazali Państwo dane osobowe PPL, uprzejmie informujemy, że w zależności od formy ich przekazania, tj. udostępnienia lub powierzenia - administratorem (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) lub podmiotem przetwarzającym (w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO) od 1 kwietnia 2023 r. jest PPL S.A.
 
 
Jeżeli złożyli Państwo PPL zabezpieczenia umowne w postaci gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych lub przy realizacji umowy z PPL przedstawili Państwo polisę odpowiedzialności cywilnej kontraktowej lub polisę ryzyk budowlano – montażowych, uprzejmie prosimy o poinformowanie banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego o zmianie danych PPL i przesłanie do PPL S.A. zaktualizowanych dokumentów.
 

Jeżeli wykorzystujecie Państwo na podstawie relacji umownej z PPL – znaki towarowe, logo oraz inne oznaczenia obejmowane na swoich stronach internetowych lub materiałach reklamowych uprzejmie prosimy o kontakt w celu przekazania zaktualizowanych oznaczeń PPL S.A.